شهر من تنها در نقشه زیبا مانده

آدم ها در رویاهایم
عکسم در فیس بوک

 25/10/90

/ 7 نظر / 26 بازدید
ندا

گمان کنم باید بروم سراغ شیشه های همسایه شیشه های خانۀ خودمان دیگر کفاف نمی دهند بس که ها کرده ام و رویشان قلب کشیده ام فقط قول بده زودتر بیایی پیش از آنکه شیشه های همسایه ها هم دیگر ... جایی برای قلب من نداشته باشند!

مرداب

تنهایی خوب نیست حتی برای عکس هایت

بابک

زیبا مینویسی مریم جان

محمود شمس

[گل]

مو.........!

آپ نمیکنی دگر چرا دگر چرادگر؟! این رودخانه خشک شد .ترک، ترک ترک ترک بیا بیا تو حتی نم نمک نمک نمک که قلب من زده ترک ترک ترک بیا این غبار روزمرگی پاک کننن بیا و عکس فیس بوک خود تو آپ کن......! بیا.......!

.........

شهر توشهر من است شهر فردا و دیروز من است شهر ما در خاطر زیبا و در آن گوشه رویایت آن نقش هست هنوز.، زیبا..؟!!

مرداب

چه میشود که برای رسیدن به خودمان دنیایمان را نابود کرده ایم